PRIVACY POLICY EN COOKIEBELEID

MEESTERHUYS ADVOCATENKANTOOR BV

ONZE MISSIE

Meesterhuys Advocaten BV vindt jouw privacy zeer belangrijk, daarom
hebben wij met de AVG in het achterhoofd deze privacy policy opgesteld.
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en op
welke manier wij dit doen. Daarom krijg je in dit privacy beleid op een duidelijke
manier antwoord op volgende vragen:

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JOUW
PERSOONSGEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is
Meesterhuys Advocaten BV, met maatschappelijke zetel te Westelsebaan 114/B, 3271
Averbode.(Scherpenheuvel-Zichem).
Onze contactgegevens zijn per telefoon 013/29 84 54 of per mail op advocaten@meesterhuys.be.
Indien je vragen hebt met betrekking tot deze privacy policy kan je contact opnemen
met advocaten@meesterhuys.be.

WAT BETEKENEN EEN AANTAL BELANGRIJKE BEGRIPPEN IN DEZE POLICY?

 • AVG: de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (EU) 2016/679
  van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
  bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
  persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens in
  werking op 25 mei 2018. (Ook wel GDPR – General Data Protection
  Regulation genoemd
 • Persoonsgegevens: dit is alle informatie die direct (naam, adres,
  klantennummer, e-mail, geboortedatum, …) of indirect (IP-adres, nummerplaat
  auto…)
 • Sensitieve persoonsgegevens: persoonsgegevens waaruit ras of etnische
  afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke
  overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking
  van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op unieke
  identificatie van ene persoon of gegevens over gezondheid, of gegevens met
  betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
 • Verwerken van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van
  bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van
  persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés,
  zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken
  of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
  doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren
  of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • Cookies: dit zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoek aan websites op
  jouw computer kunnen bewaard worden. Door middel van deze cookies
  kunnen persoonsgegevens worden opgeslagen
 • Verwerkingsverantwoordelijke: Meesterhuys Advocaten BV
 • Gegevensinbreuk: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op
  onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de
  ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot
  doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens;
 • Verwerker: een partner die in opdracht van Meesterhuys Advocaten BV persoonsgegevens verwerkt.
 • Verwerkersovereenkomst: een specifieke overeenkomst tussen de
  verwerker en Meesterhuys Advocaten BV waarbij
  Meesterhuys Advocaten BV bepaalt en beperkt welke gegevens
  voor welke doeleinden mogen verwerkt worden en waarin de verwerker de
  nodige garanties biedt met betrekking tot de verwerking van
  persoonsgegevens volgens de Belgische privacywetgeving en de Europese
  Verordening van Persoonsgegevensbescherming en alle uitvoeringsbesluiten.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN JOU, WANNEER DOEN
WE DAT, WAAROM DOEN WE DIT, WAT DOEN WE ER MEE EN HOELANG
BEWAREN WE ZE?

BIJ HET BEZOEK AAN ONZE WEBSITE:

Als je onze website bezoekt, maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine
tekstbestandjes die bij het bezoek aan websites op jouw computer kunnen bewaard
worden. Door middel van deze cookies kunnen persoonsgegevens worden
opgeslagen, waaronder jouw IP-adres. Aangezien dit een persoonsgegeven is,
houden wij eraan om jou hiervan in te lichten.
Wij gebruiken een functionele cookie. Deze is noodzakelijk voor het goed
functioneren van onze website. Voor functionele cookies moet er geen toestemming
gevraagd worden. Meesterhuys Advocaten BV gebruikt Typekit by Adobe
die zorgt voor de presentatie van de juiste lettertypes.
De gegevens van deze cookie worden slechts bewaard gedurende het bezoek aan
onze website.
Voor analytische doeleinden gebruiken we Google Analytics. De persoonsgegevens

die door deze cookie worden verzameld, worden volledig anoniem gemaakt. Het IP-
adres wordt hierbij niet verwerkt. Dit werd binnen Google Analytics uit gezet.

We gebruiken de cookie louter om het aantal websitebezoekers te meten, om de
inhoud van onze website te verbeteren en om ons aanbod uit te breiden of beter af
te stemmen op de wensen van onze bezoekers.

BIJ HET VERSTUREN VAN HET CONTACTFORMULIER OP ONZE WEBSITE

Als je gebruik maakt van het contactformulier op onze website, worden alleen jouw
identificatiegegevens, contactgegevens en de persoonlijke informatie die je zelf
toevoegt, opgeslagen.
We gebruiken deze gegevens alleen om met jou in contact te treden en ze worden
niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht tot
juridische bijstand.

OP WELKE MANIER BESCHERMEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Aangezien Meesterhuys Advocaten BV jouw privacy belangrijk vindt,
stellen wij alles in het werk om jouw persoonsgegevens op een adequate manier te
beveiligen. Wij hebben alle passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om jouw gegevens te beschermen tegen een mogelijke gegevensinbreuk.

WIE HEEFT TOEGANG TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS? WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS INTERNATIONAAL DOORGEGEVEN?

INTERN

Binnen onze organisatie hebben alleen de daartoe gemachtigde personeelsleden en de personen die wij aanwijzen, toegang tot jouw persoonsgegevens. Dit zijn alleen die personen die voor de correcte uitvoering van hun functie of voor de behoeften van de dienst, toegang nodig hebben.

EXTERN

Persoonsgegevens worden door ons niet doorgeven aan derde partijen, tenzij:
 • De wet ons dit verplicht.
 • In het kader van onze dienstverlening zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens door te geven aan overheden, deurwaarders en andere gerechtelijke instanties.
 • Aan bedrijven die op zichzelf verwerkingsverantwoordelijke zijn, zoals verzekeringsmaatschappijen, boekhoudkantoren, enz …
Elk van deze partijen biedt op zich de nodige garanties opdat uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de voorschriften van de Belgische privacywetgeving en de Europese verordening voor Persoonsgegevensbescherming en alle uitvoeringsbesluiten. Voor bepaalde verwerkingen doen wij een beroep op andere partijen. We hebben met deze partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens ook door hen op een veilige en op vertrouwelijke wijze worden verwerkt. De verwerkersovereenkomst garandeert passende technologische en organisatorische beschermingsmaatregelen. Jouw persoonsgegevens zijn bij hen bijgevolg in goede handen. Buiten de in dit privacy beleid beschreven situaties zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden worden overgemaakt zonder uw voorafgaande toestemming. Dus alleen als we daar wettelijk toe verplicht zijn of indien dit in onze overeenkomst werd afgesproken worden jouw persoonsgegevens doorgegeven aan derden. In geen geval zullen zij worden verkocht, verhuurd of ter beschikking gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

INTERNATIONAAL

De persoonsgegevens van onze cliënten worden niet doorgegeven aan landen buiten de EER. Indien dit toch zou gebeuren, dan zal dit alleen gebeuren indien deze landen voorkomen op de witte lijst van de Europese Commissie. Dit houdt in dat ze de nodige garanties geven met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

WELKE ZIJN JOUW RECHTEN?

Als je gegevens met Meesterhuys Advocaten BV deelt, heb je als
betrokkene een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Deze
worden hieronder beschreven.

Recht

Omschrijving

Het recht op informatie

Dit recht wordt beschreven in dit document

Het recht op toegang

Je kan steeds aan advocaten@meesterhuys.be een
verzoek richten om al de door ons opgeslagen gegeven in
te kijken of hier een uitdruk van te verkrijgen in een
leesbaar formaat. Wanneer je deze informatie opvraagt
zal Meesterhuys Advocaten BV deze voorzien
van alle noodzakelijke informatie zoals: de verwerkingen,
de retentieperiode, de wettelijke grond voor verwerking en
de ontvangers. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om een kopie
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy.
Deze informatie zal jou binnen de maand worden
toegestuurd of binnen de maand zal je uitgenodigd
worden om deze informatie te consulteren in de kantoren
van Meesterhuys Advocaten BV.
Deze informatie zal jou binnen de maand worden
toegestuurd of binnen de maand zal je uitgenodigd
worden om deze informatie te consulteren in de kantoren
van Meesterhuys Advocaten BV.
Je dient er rekening mee te houden dat sommige
informatie vertrouwelijk moet blijven uit hoofde van het
beroepsgeheim.

Het recht op toegang

Je kan steeds aan advocaten@meesterhuys.be een
verzoek richten om al de door ons opgeslagen gegeven in
te kijken of hier een uitdruk van te verkrijgen in een
leesbaar formaat. Wanneer je deze informatie opvraagt
zal Meesterhuys Advocaten BV deze voorzien
van alle noodzakelijke informatie zoals: de verwerkingen,
de retentieperiode, de wettelijke grond voor verwerking en
de ontvangers. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om een kopie
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy.
Deze informatie zal jou binnen de maand worden
toegestuurd of binnen de maand zal je uitgenodigd
worden om deze informatie te consulteren in de kantoren
van Meesterhuys Advocaten BV.
Deze informatie zal jou binnen de maand worden
toegestuurd of binnen de maand zal je uitgenodigd
worden om deze informatie te consulteren in de kantoren
van Meesterhuys Advocaten BV.
Je dient er rekening mee te houden dat sommige
informatie vertrouwelijk moet blijven uit hoofde van het
beroepsgeheim.

Recht op rechtzetting

Je hebt het recht om elk persoonlijk gegeven dat wij van
jou verwerken te laten aanpassen wanneer je weet of
vermoed dat dit niet correct is. Meesterhuys Advocaten BV zal dit zo snel mogelijk aanpassen.

Recht op verwijdering

Wanneer je niet meer wenst dat Meesterhuys Advocaten BV jouw persoonlijke gegevens verwerkt,
kan je door middel van e-mail naar
advocaten@meesterhuys.be aanvragen om deze
gegevens te verwijderen uit de bestanden/databases van
Meesterhuys Advocaten BV.
Echter is dit recht geen absoluut recht en dient je er
rekening mee te houden dat andere wetgeving dit recht
kan beperken. Bv. kan je geen verwijdering vragen van

02/02/2019 privacy policy en cookiebeleid 6
Recht Omschrijving

gegevens waarop een wettelijke bewaartermijn werd
vastgelegd en deze bewaartermijn nog niet werd bereikt.
Alle persoonlijke gegevens die wij van jou verwerken op
basis van ‘toestemming’ kan je echter onmiddellijk laten
verwijderen wanneer je de toestemming intrekt. Dit kan op
eenvoudig verzoek door middel van een e-mail naar:
advocaten@meesterhuys.be.
Meesterhuys Advocaten BV heeft echter een
‘Gerechtvaardigd Belang’ om geen enkel gegeven te
verwijderen wanneer er geschillen lopen bv. een
rechtszaak of andere discussie loopt die wettelijke
gevolgen kan hebben. Zolang dergelijke activiteiten lopen,
kunnen wij geen gegevens verwijderen.

Recht op beperking van verwerking

Wanneer je het niet eens bent met één of meer van de
verwerkingen die Meesterhuys Advocaten BV
op jouw gegevens uitvoert, kan je hier een beperking op

inroepen. Dit kan gebeuren bij eenvoudige vraag per e-
mail naar advocaten@meesterhuys.be

Recht op gegevensoverdracht

Wanneer je wenst naar een ander advocatenkantoor over
te stappen, kan je Meesterhuys Advocaten BV
vragen (via advocaten@meesterhuys.be) om de door jou
aangebrachte gegevens in een digitaal formaat aan te
leveren zodat je deze aan uw nieuwe advocaat kan
meedelen.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Autoriteit

Wanneer je vermoed of denkt te weten dat
Meesterhuys Advocaten BV onzorgvuldig met
jouw persoonlijke gegevens omgaat of de hierboven
beschreven rechten niet respecteert, dan kan je hierover
een klacht indienen bij de bevoegde Belgische Autoriteit
op het volgende adres: Gegevensbeschermingsautoriteit,
klachtendienst, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

WIE CONTACTEER JE IN GEVAL VAN VRAGEN MET BETREKKING TOT DE POLICY?

Indien je vragen hebt met betrekking tot deze privacy policy of de uitoefening van je rechten in dit kader, kan je contact opnemen met advocaten@meesterhuys.be.

WIJZIGING PRIVACY POLICY EN COOKIEBELEID

Meesterhuys Advocaten BV houdt zich het recht voor om dit privacy beleid
te updaten. Het is daarom belangrijk dat je steeds de recentste versie raadpleegt
door te klikken op de link onderaan elke webpagina.