PRIVACY POLICY EN COOKIEBELEID

ADVOCATENKANTOOR AN HUYSMANS BVBA

ONZE MISSIE

Advocatenkantoor An Huysmans bvba vindt jouw privacy zeer belangrijk, daarom
hebben wij met de AVG in het achterhoofd deze privacy policy opgesteld.
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en op
welke manier wij dit doen. Daarom krijg je in dit privacy beleid op een duidelijke
manier antwoord op volgende vragen:

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Advocatenkantoor An Huysmans bvba, met maatschappelijke zetel te Eikelenberg 55 te 3294 Molenstede en exploitatieadres te Westelsebaan 114/B, 3271 Averbode.(Scherpenheuvel-Zichem). Onze contactgegevens zijn per telefoon 013/29 84 54 of per mail op advocaten@meesterhuys.be. Indien je vragen hebt met betrekking tot deze privacy policy kan je contact opnemen met advocaten@meesterhuys.be.

WAT BETEKENEN EEN AANTAL BELANGRIJKE BEGRIPPEN IN DEZE POLICY?

 • AVG: de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (EU) 2016/679
  van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
  bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
  persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens in
  werking op 25 mei 2018. (Ook wel GDPR – General Data Protection
  Regulation genoemd
 • Persoonsgegevens: dit is alle informatie die direct (naam, adres,
  klantennummer, e-mail, geboortedatum, …) of indirect (IP-adres, nummerplaat
  auto…)
 • Sensitieve persoonsgegevens: persoonsgegevens waaruit ras of etnische
  afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke
  overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking
  van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op unieke
  identificatie van ene persoon of gegevens over gezondheid, of gegevens met
  betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
 • Verwerken van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van
  bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van
  persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés,
  zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken
  of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
  doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren
  of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • Cookies: dit zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoek aan websites op
  jouw computer kunnen bewaard worden. Door middel van deze cookies
  kunnen persoonsgegevens worden opgeslagen
 • Verwerkingsverantwoordelijke: Advocatenkantoor An Huysmans bvba
 • Gegevensinbreuk: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op
  onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de
  ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot
  doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens;
 • Verwerker: een partner die in opdracht van Advocatenkantoor An Huysmans
  bvba persoonsgegevens verwerkt.
 • Verwerkersovereenkomst: een specifieke overeenkomst tussen de
  verwerker en Advocatenkantoor An Huysmans bvba waarbij
  Advocatenkantoor An Huysmans bvba bepaalt en beperkt welke gegevens
  voor welke doeleinden mogen verwerkt worden en waarin de verwerker de
  nodige garanties biedt met betrekking tot de verwerking van
  persoonsgegevens volgens de Belgische privacywetgeving en de Europese
  Verordening van Persoonsgegevensbescherming en alle uitvoeringsbesluiten.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN JOU, WANNEER DOEN
WE DAT, WAAROM DOEN WE DIT, WAT DOEN WE ER MEE EN HOELANG
BEWAREN WE ZE?

BIJ HET BEZOEK AAN ONZE WEBSITE:

Als je onze website bezoekt, maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine
tekstbestandjes die bij het bezoek aan websites op jouw computer kunnen bewaard
worden. Door middel van deze cookies kunnen persoonsgegevens worden
opgeslagen, waaronder jouw IP-adres. Aangezien dit een persoonsgegeven is,
houden wij eraan om jou hiervan in te lichten.
Wij gebruiken een functionele cookie. Deze is noodzakelijk voor het goed
functioneren van onze website. Voor functionele cookies moet er geen toestemming
gevraagd worden. Advocatenkantoor An Huysmans bvba gebruikt Typekit by Adobe
die zorgt voor de presentatie van de juiste lettertypes.
De gegevens van deze cookie worden slechts bewaard gedurende het bezoek aan
onze website.
Voor analytische doeleinden gebruiken we Google Analytics. De persoonsgegevens

die door deze cookie worden verzameld, worden volledig anoniem gemaakt. Het IP-
adres wordt hierbij niet verwerkt. Dit werd binnen Google Analytics uit gezet.

We gebruiken de cookie louter om het aantal websitebezoekers te meten, om de
inhoud van onze website te verbeteren en om ons aanbod uit te breiden of beter af
te stemmen op de wensen van onze bezoekers.

BIJ HET VERSTUREN VAN HET CONTACTFORMULIER OP ONZE WEBSITE

Als je gebruik maakt van het contactformulier op onze website, worden alleen jouw
identificatiegegevens, contactgegevens en de persoonlijke informatie die je zelf
toevoegt, opgeslagen.
We gebruiken deze gegevens alleen om met jou in contact te treden en ze worden
niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht tot
juridische bijstand.

OP WELKE MANIER BESCHERMEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Aangezien Advocatenkantoor An Huysmans bvba jouw privacy belangrijk vindt,
stellen wij alles in het werk om jouw persoonsgegevens op een adequate manier te
beveiligen. Wij hebben alle passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om jouw gegevens te beschermen tegen een mogelijke gegevensinbreuk.

WIE HEEFT TOEGANG TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS? WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS INTERNATIONAAL DOORGEGEVEN?

INTERN

Binnen onze organisatie hebben alleen de daartoe gemachtigde personeelsleden en de personen die wij aanwijzen, toegang tot jouw persoonsgegevens. Dit zijn alleen die personen die voor de correcte uitvoering van hun functie of voor de behoeften van de dienst, toegang nodig hebben.

EXTERN

Persoonsgegevens worden door ons niet doorgeven aan derde partijen, tenzij:
 • De wet ons dit verplicht.
 • In het kader van onze dienstverlening zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens door te geven aan overheden, deurwaarders en andere gerechtelijke instanties.
 • Aan bedrijven die op zichzelf verwerkingsverantwoordelijke zijn, zoals verzekeringsmaatschappijen, boekhoudkantoren, enz …
Elk van deze partijen biedt op zich de nodige garanties opdat uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de voorschriften van de Belgische privacywetgeving en de Europese verordening voor Persoonsgegevensbescherming en alle uitvoeringsbesluiten. Voor bepaalde verwerkingen doen wij een beroep op andere partijen. We hebben met deze partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens ook door hen op een veilige en op vertrouwelijke wijze worden verwerkt. De verwerkersovereenkomst garandeert passende technologische en organisatorische beschermingsmaatregelen. Jouw persoonsgegevens zijn bij hen bijgevolg in goede handen. Buiten de in dit privacy beleid beschreven situaties zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden worden overgemaakt zonder uw voorafgaande toestemming. Dus alleen als we daar wettelijk toe verplicht zijn of indien dit in onze overeenkomst werd afgesproken worden jouw persoonsgegevens doorgegeven aan derden. In geen geval zullen zij worden verkocht, verhuurd of ter beschikking gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

INTERNATIONAAL

De persoonsgegevens van onze cliënten worden niet doorgegeven aan landen buiten de EER. Indien dit toch zou gebeuren, dan zal dit alleen gebeuren indien deze landen voorkomen op de witte lijst van de Europese Commissie. Dit houdt in dat ze de nodige garanties geven met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

WELKE ZIJN JOUW RECHTEN?

Als je gegevens met Advocatenkantoor An Huysmans bvba deelt, heb je als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Deze worden hieronder beschreven.

Recht

Omschrijving

Het recht op informatie

Dit recht wordt beschreven in dit document

Het recht op toegang

Je kan steeds aan advocaten@meesterhuys.be een verzoek richten om al de door ons opgeslagen gegeven in te kijken of hier een uitdruk van te verkrijgen in een leesbaar formaat. Wanneer je deze informatie opvraagt zal Advocatenkantoor An Huysmans bvba deze voorzien van alle noodzakelijke informatie zoals: de verwerkingen, de retentieperiode, de wettelijke grond voor verwerking en de ontvangers. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Deze informatie zal jou binnen de maand worden toegestuurd of binnen de maand zal je uitgenodigd worden om deze informatie te consulteren in de kantoren van Advocatenkantoor An Huysmans bvba. Deze informatie zal jou binnen de maand worden toegestuurd of binnen de maand zal je uitgenodigd worden om deze informatie te consulteren in de kantoren van Advocatenkantoor An Huysmans bvba. Je dient er rekening mee te houden dat sommige informatie vertrouwelijk moet blijven uit hoofde van het beroepsgeheim.

Het recht op toegang

Je kan steeds aan advocaten@meesterhuys.be een verzoek richten om al de door ons opgeslagen gegeven in te kijken of hier een uitdruk van te verkrijgen in een leesbaar formaat. Wanneer je deze informatie opvraagt zal Advocatenkantoor An Huysmans bvba deze voorzien van alle noodzakelijke informatie zoals: de verwerkingen, de retentieperiode, de wettelijke grond voor verwerking en de ontvangers. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Deze informatie zal jou binnen de maand worden toegestuurd of binnen de maand zal je uitgenodigd worden om deze informatie te consulteren in de kantoren van Advocatenkantoor An Huysmans bvba. Deze informatie zal jou binnen de maand worden toegestuurd of binnen de maand zal je uitgenodigd worden om deze informatie te consulteren in de kantoren van Advocatenkantoor An Huysmans bvba. Je dient er rekening mee te houden dat sommige informatie vertrouwelijk moet blijven uit hoofde van het beroepsgeheim.

Recht op rechtzetting

Je hebt het recht om elk persoonlijk gegeven dat wij van jou verwerken te laten aanpassen wanneer je weet of vermoed dat dit niet correct is. Advocatenkantoor An Huysmans bvba zal dit zo snel mogelijk aanpassen.
Recht op verwijdering
Wanneer je niet meer wenst dat Advocatenkantoor An Huysmans bvba jouw persoonlijke gegevens verwerkt, kan je door middel van e-mail naar advocaten@meesterhuys.be aanvragen om deze gegevens te verwijderen uit de bestanden/databases van Advocatenkantoor An Huysmans bvba. Echter is dit recht geen absoluut recht en dient je er rekening mee te houden dat andere wetgeving dit recht kan beperken. Bv. kan je geen verwijdering vragen van 02/02/2019 privacy policy en cookiebeleid 6 Recht Omschrijving gegevens waarop een wettelijke bewaartermijn werd vastgelegd en deze bewaartermijn nog niet werd bereikt. Alle persoonlijke gegevens die wij van jou verwerken op basis van ‘toestemming’ kan je echter onmiddellijk laten verwijderen wanneer je de toestemming intrekt. Dit kan op eenvoudig verzoek door middel van een e-mail naar: advocaten@meesterhuys.be. Advocatenkantoor An Huysmans bvba heeft echter een ‘Gerechtvaardigd Belang’ om geen enkel gegeven te verwijderen wanneer er geschillen lopen bv. een rechtszaak of andere discussie loopt die wettelijke gevolgen kan hebben. Zolang dergelijke activiteiten lopen, kunnen wij geen gegevens verwijderen.

Recht op beperking van verwerking

Wanneer je het niet eens bent met één of meer van de verwerkingen die Advocatenkantoor An Huysmans bvba op jouw gegevens uitvoert, kan je hier een beperking op inroepen. Dit kan gebeuren bij eenvoudige vraag per e- mail naar advocaten@meesterhuys.be

Recht op gegevensoverdracht

Wanneer je wenst naar een ander advocatenkantoor over te stappen, kan je Advocatenkantoor An Huysmans bvba vragen (via advocaten@meesterhuys.be) om de door jou aangebrachte gegevens in een digitaal formaat aan te leveren zodat je deze aan uw nieuwe advocaat kan meedelen.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Autoriteit

Wanneer je vermoed of denkt te weten dat Advocatenkantoor An Huysmans bvba onzorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens omgaat of de hierboven beschreven rechten niet respecteert, dan kan je hierover een klacht indienen bij de bevoegde Belgische Autoriteit op het volgende adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, klachtendienst, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

WIE CONTACTEER JE IN GEVAL VAN VRAGEN MET BETREKKING TOT DE POLICY?

Indien je vragen hebt met betrekking tot deze privacy policy of de uitoefening van je rechten in dit kader, kan je contact opnemen met advocaten@meesterhuys.be.

WIJZIGING PRIVACY POLICY EN COOKIEBELEID

Advocatenkantoor An Huysmans bvba houdt zich het recht voor om dit privacy beleid te updaten. Het is daarom belangrijk dat je steeds de recentste versie raadpleegt door te klikken op de link onderaan elke webpagina.